Blogroll

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

 Nghĩ thế nào thì nghĩ ?!

Logo of Catholic Church’s  Archdiocesan  Youth Commission
  A-Style  Logo

  Office of Government Commerce
  Mont-Sat  
  Arlington  Pediatric Center
  Pepsi  
 
  Clinica  Dental
Computer  Doctors
Locum  
  CatWear  
China  Restaurant
Kudawara  Pharmacy
Kidsexchange  
Junior  Jazz Dance Classes
Olympic  Logo of  London 2012
Bạn  có hiểu được hết những ẩn ý sau các bức logo này không?
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét